เลื่อยยนต์ เลื่อยไฟฟ้า

          การเลื่อย คือ การตัดชิ้นงานออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมเล็กๆหลายๆคม คล้ายคมสิ่วหรือคมสกัด
จํานวนมากเรียงกันเป็นแถว ฟันใบเลื่อยจะกัดชิ้นงานพร้อมๆกันทีละหลายฟันให้เป็นรอง จนขาดออกจากกัน


          การเลื่อย จําแนกเป็นการเลื่อยด้วยมือ (Hand Sawing) คือเป็นงานเลื่อยชิ้นงานจํานวนไม่มากและเลื่อยด้วยเลื่อยไฟฟ้า (Power Hack Saw) หรือเรียกว่าเครื่องเลื่อยกล (Sawing Machine) จําเป็นสําหรับงานเลื่อยชิ้นงานอุตสาหกรรม คือเลื่อยชิ้นงานจํานวนมาก ทั้งชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

***สอบถามรายละเอียด***
โทร. 088-084-3456, 089-991-9190

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 246,859