ปุ๋ยจากเครื่องย่อยทางปาล์ม 1

ทางปาล์มที่ผ่านเครื่องย่อยทางปาล์มแล้ว

ควรนำมาเรียงกระจายให้รอบโคนต้น 

ซึ่งทางใบเหล่านี้คิดเทียบเป็นปุ๋ยเคมีประมาณ 40% ของปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ตลอดทั้งปี 

(ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง 40% ทำให้ลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้)

จึงช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์มน้ำมันลงได้ส่วนหนึ่ง 

นอกจากนี้ทางใบเหล่านี้ยังเป็นตัวกระจายอินทรีย์วัตถุในสวนปาล์มน้ำมันได้เป็นอย่างดี 

(ประมาณ 1.6 ตัน ทางใบสดต่อไร่ต่อปี)

โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพอื่น ๆ อีก

Visitors: 246,659